کفپوش اپوکسی طرح توسعه پرتو نیروگاه فردیس


اجرای کفپوش اپوکسی به ضخامت 3 میلی متر کف سالنهای طرح توسعه 3 شرکت پرتو نیروگاه قائم فردیس

 

اپوکسی

کفسازی اپوکسی

کفپوش اپوکسی صنعتی

اپوکسی کف

پلی یورتان کف