اجرای آب بندی کلیه مخازن بتنی چیتگر


اجرای آب بندی پلیمری پایه سیمانی

ایزولاسیون و عایق رطوبتی مخازن بتنی آب کلیه مخازن پارک جنگلی چیتگر

 

عایق رطوبتی بتن پایه سیمانی

آب بند پایه سیمانی دو جزیی

آب بند کننده پایه سیمانی

آب بند کننده پلیمری دو جزیی