بتن سخت پروژه اطمینان گاز تاوژیر تبریز


اجرای کفسازی بتن رنگی پروژه اطمینان گاز تاوژیر (تبریز)

مجری آقای قربانی

 کفسازی بتن سخت رنگی

بتن رنگی ضدسایش