آب بندی درز ژوئن تونل انرژی پارک فن آوری پردیس


آب بندی درز انبساط و انقباظ تونل انرژی پارک فن آوری پردیس سال 95


 

آب بندی , آب بندی درز  , آب بندی مثبت و منفی

ماستیک پلی یورتان , آب بندی تونل

آب بندی بتن ,  آب بندی درز انبساط و انقباظ مخازن