فوق روان کننده پلی کربوکسیلات


 فوق روان کننده بتن 

 شرح:

اﯾﻦ ﻓﻮق روان ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ از ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻠﻰ ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯿﻼﺗﻬﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺎده ﺷﺪه و ﺑﺮاى اﻧﻮاع ﺑﺘﻦ ﻫﺎى ﺣﺴﺎس و  ﻣﻘﺎوم ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻰ ﮔﺮدد . اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﻮق روان ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ را ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺘﻦ   ﻃﺮح را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ w/c اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از ﻧﻘﺶ ﮐﺎﻫﻨﺪﮔﻰ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻧﺴﺒﺖ  اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎرى و دوام ﺑﺘﻦ ﻣﻰﮔﺮدد.   

DP4000 N   : اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﻮق روان ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮده و ﺗﺎﺧﯿﺮ و ﯾﺎ ﺷﺪﺗﻰ در ﮔﯿﺮش ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﻰ آورد و ﮔﯿﺮش ﺑﺘﻦ روﻧﺪ ﻃﺒﯿﻌﻰ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ . 
DP4000 R   : با توجه به میزان مصرف، DP4000 R ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪود 45 ﺗﺎ 70 دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﮔﯿﺮش ﺳﯿﻤﺎن  به وجود آود و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﻰ ﮔﺮدد در ﻫﻮاى ﮔﺮم و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺘﻬﺎى ﺣﻤﻞ ﺑﺘﻦ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.  
DP4000 HR : با توجه به میزان مصرف ، DP4000 HR  ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪود 70 ﺗﺎ 100 دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﮔﯿﺮش  ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻮﺟﻮد آورد و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﻰ از ﮔﯿﺮش ﺳﺮﯾﻊ در ﻫﻮاى ﮔﺮم و ﯾﺎ ﺣﻤﻞ ﺑﺘﻦ را ﺑﻪ ﮐﻠﻰ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

دانلود کاتولوگ فوق روان کننده پایه کربوکسیلات:

 

روان کننده , فوق روان کننده